Domů Nemoci Psychické nemoci Autismus: příznaky, léčba

Autismus: příznaky, léčba

Autismus (z řeckého slova autos znamenající sám nebo já) je závažná vrozená porucha dětského mentálního vývoje, která se projevuje abnormální sociální interakcí, stále se opakujícími vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Příznaky autismu lze pozorovat u dětí ještě před 3. rokem věku, a to na základě projevů chování. Autismus postihuje několikanásobně častěji chlapce než dívky a je nevyléčitelný.

Příznaky

Způsob chování se u jednotlivých pacientů s poruchami autistického spektra (PAS) velmi odlišuje. Ne u všech typů

Autismus
Autismus

autismu jsou přítomny níže popsané příznaky. Problémové oblasti společné dětem s PAS jsou tři, a to: zvláštnosti v oblasti sociální interakce a chování, zvláštnosti v oblasti her, představivosti a zájmů a zvláštnosti v oblasti komunikace.

Zvláštnosti v chování

Mezi nápadné zvláštnosti v chování autistických dětí, kterými se odlišují od ostatních, patří repetitivní chování neboli stereotypy. Děti s autismem dokážou po dlouhou dobu vykonávat jednu a tutéž stereotypní činnost, nebo se v prostoru, kde je velké množství podnětů, zajímají pouze o jednu věc. Je pro ně velmi důležité, aby jejich prostředí zůstalo beze změny, velmi je rozčílí, když jim někdo naruší systém, podle něhož mají své poskládané hračky. Děti s PAS bývají velmi často fascinovány věcmi, které zůstávají u ostatních bez povšimnutí, typickým příkladem jsou schody. Je však důležité  zdůraznit, že u dětí do 3 let nelze některé z uvedených způsobů chování spojovat s autismem.

Sociální interakce, hry, zájmy

Dalším specifikem je přání, používat ruce svých rodičů místo vlastních, děti nechtějí něco udělat samy, ale vyžadují, aby to rodiče udělali za ně. Autistické děti preferují samotu před společností, mají problém navazovat kontakty se svými vrstevníky, nedívají se ostatním do očí a působí odtažitě, nerady se mazlí. Odlišný je i způsob hry, autistické děti spíše věci různě organizují a řadí, než by si s nimi hrály. Fantazijní hry nechápou, nechtějí číst pohádky. Spektrum zájmů bývá úzké, děti například zajímá pouze a jen vše o požárnících nebo o počítačích.

Komunikace

Co se komunikace týče, děti trpí sníženou dorozumívací schopností, od malička jsou málomluvné, činí jim obtíže skládat slova do vět a větám ostatních porozumět. Některé děti však naopak mohou mluvit hodně, ovšem způsob, jakým skládají věty, připomíná mluvený projev dospělého člověka. Děti s PAS často nereagují na své jméno, působí dojmem, že neslyší. Přestože je vývoj řeči u většiny autistů opožděn, nejedná se o projev nízké inteligence, mezi autisty najdeme mnoho géniů.

Právě příznaky v oblasti komunikace patří mezi ty, které lze pozorovat již u dětí mladšího věku, které do 12 měsíců nezačnou žvatlat, do 15 měsíců nenapodobují a do 24 měsíců spontánně nepoužívají slovní spojení.

Možnosti léčby

Léčbu autismu komplikuje skutečnost, že přesné příčiny rozvoje této poruchy nejsou známy, odborníci mají k dispozici pouze několik hypotéz. Nedostatek lásky při výchově dítěte, který byl považován za hlavní příčinu ještě před několika desítkami let, mezi ně už nepatří. Mezi hypotézy, které se dnes naproti tomu připouští, patří například absence některých genů zodpovědných za vývoj mozku nebo abnormální vývoj mozku. Možnosti a úspěšnost léčby závisí na typu (autismus, atypický autismusAspergerův syndrom a jiné pervazivní vývojové poruchy) a na stupni postižení (mírná, střední a těžká forma).

Metody léčby

Autismus vyléčit nelze. Kombinací terapie a vhodného rodinného přístupu lze děti s PAS naučit mnohým, pro ně jinak nepochopitelným, věcem a usnadnit jim tak život. Před stanovením diagnózy je třeba provést psychologické a psychiatrické vyšetření. Kromě psychoterapie se používají také alternativní metody, například Vojtova metoda nebo homeopatická léčba. Medikace je účinnou součástí léčby pouze, pokud se dítě v záchvatovitém jednání pokouší o sebepoškozování nebo agresivně útočí na své okolí. Mezi sporné metody pak patří biologická léčba nebo léčba v dekompresivních komorách.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here