Domů Nemoci Psychické nemoci Hospitalizace na psychiatrii

Hospitalizace na psychiatrii

Je nutno si hned zpočátku uvědomit, že hospitalizace na psychiatrii může být dobrovolná, ale i nedobrovolná. Do takového léčebného zařízení se člověk může dostat několika způsoby, mezi klasiku patří to, že nemocný navštěvuje ambulanci psychiatra, který usoudí, že jeho zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci a vypíše mu doporučení pro hospitalizaci.

Hospitalizace na psychiatrii

Cest na psychiatrii je víc. Další možností je, že klient na takové oddělení přijde sám bez doporučení a hospitalizaci vyžaduje. Zde se však může stát, že jej oddělení psychiatrie může odmítnout a doporučí mu nejprve ambulantní péči. Nemusíte se však bát, děje se tomu však jen málokdy. Poslední variantu je nedobrovolné přijetí, k němuž dojde na základě Rychlé záchranné pomoci anebo také i s doprovodem policie. Jde ponejvíce o stavy schizofrenie, nebo momenty, kdy je dotyčný nebezpečný sobě a svému okolí.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo dokonce metodickou příručku k tomu, jak postupovat př nedobrovolné hospitalizaci pacientů s duševní nemocí. Chtělo tím předejít stížnostem a negativním reakcím. Nedobrovolné hospitalizaci se věnuje zákon č. 172/2011 Sb.

Zákon o nedobrovolné hospitalizaci

Pacienta je možno bez souhlasu hospitalizovat tehdy, když bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče. V případě, když je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Je tomu tak i tehdy, když je podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního stavu a stav ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbou pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň není možné od něj získat souhlas. Když jde o nezletilého pacienta nebo pacienta, zbaveného způsobilosti k právním úkonům je možno bez souhlasu jeho i zástupce hospitalizovat také v tom případě, je-li v případě podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Pacientovi je možno bez souhlasu poskytnout neodkladnou péči, když zdravotní stav neumožňuje tento souhlas vyslovit a není tím dotčeno dříve vyslovené přání anebo jde o léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Proč hospitalizace na psychiatrii?

Smyslem hospitalizace je upravit stav nemocného tak, aby jeho negativní příznaky ustoupily, vymizely a on se mohl vrátit do běžného života.

Nedobrovolná hospitalizace přitom představuje omezení na svobodě a je proto zapotřebí ji nahlásit do 24 hodin soudu. Soud pak následně na podkladě toho zahájí detenční řízení nebo řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče a držení v ústavu zdravotnické péče, v rámci kterého je klientovi přidělen právní zástupce. Nemocný si může vybrat svého zástupce, pokud s ním nesouhlasí. Soud do 7 dnů musí rozhodnout, zda nedobrovolná hospitalizace splnila zákonné důvody nedobrovolné hospitalizace. V konečném výsledku pak může taková nedobrovolná hospitalizace trvat 8 dnů, 3 měsíce a 1 rok.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here