Domů Nemoci Ostatní Kdo vystavuje úmrtní list

Kdo vystavuje úmrtní list

Úmrtní list je důležitý dokument, listina, která potvrzuje úmrtí člověka. Obsahuje základní informace o zemřelém. Vydává ji na žádost příslušný matriční úřad podle podkladů z knihy úmrtí. Do této knihy se zapisuje každé úmrtí v dané oblasti. A to i přesto, že osoba zde nebydlí. Zápis se provádí na základě soudního prohlášení za mrtvého.

Zápis se provádí na základě listu o prohlídce mrtvého, který musí matričnímu úřadu do třech dnů zaslat prohlížející lékař, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.

Co je kniha úmrtí

Kniha úmrtí je jednou z matričních knih, do níž se zaznamenávají skony osob. Takovou knihu má každý správní obvod. Jsou do ní zapsána veškerá úmrtí v daném obvodu a i nalezené mrtvoly v daném obvodu. Zápisy nejsou vázány na to, kde dotyčný má stálé bydliště, ale kde zemřel. Zápis se provádí na základě listu o prohlídce mrtvého anebo na základě soudního rozhodnutí a prohlášení osoby za mrtvou. Do knihy se zapisuje místo úmrtí, den, měsíc a rok úmrtí, jméno a příjmení (rodné jméno), den, měsíc, rok a místo narození, osobní stav, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, místo trvalého pobytu, jméno, příjmení žijícího manžela (manželky)/partnera (partnerky), jejich rodné číslo, datum provedení zápisu a podpis matrikáře. Kniha se archivuje po dobu 75 let od posledního zápisu.

Kdo může o úmrtní list požádat?

Úmrtní list se vydává na podkladě žádosti člena rodiny, nebo toho, kdo se prokáže, že jej potřebuje k uplatnění svých práv před úřady. Jde o osobu, která s dotyčnou osobou žila ve společné domácnosti anebo je vypravovatelem pohřbu.

Jak zařídit jeho vydání?

Úmrtní list je vydáván zdarma pozůstalému, který si pro něj dojde na oddělení matriky a odevzdá občanský průkaz zemřelého (pokud ho nevrátila už přímo nemocnice), předloží i svůj doklad totožnosti, objednávku pohřbu a případně i učiní písemné prohlášení, že žil se zemřelým v době smrti ve společné domácnosti. Úmrtní list musí být vystaven nejpozději do 30 dnů od data úmrtí.

Co najdete v úmrtním listu

V úmrtním listu musí být uvedeno jméno a příjmení zemřelého, den, měsíc, rok a místo úmrtí, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví a místo trvalého pobytu a také i jméno s příjmením žijícího partnera nebo manžela. Dále musí být úmrtní list opatřen i datem, jménem a příjmením matrikáře, označením matričního úřadu a razítka.

K čemu potřebujete úmrtní list

Bez úmrtního listu nevyřídíte dědictví, nemůžete požádat ani o vdovský důchod. Není možné získat ani sirotčí důchod. Od roku 2008 máte s úmrtním listem nárok i na pohřebné, pokud jde o pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte nebo jde o pohřeb nezaopatřeného dítěte s trvalým pobytem v České republice.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here