Domů Nemoci Psychické nemoci Oligofrenie

Oligofrenie

Oligofrenie je označením pro poruchu intelektu, což je dáno snížením mentálních schopností. Oligofrenie může být vrozená nebo i získaná. V těchto případech dojde poporodně k poškození mozkové tkáně.

Oligofrenici jsou označováni jako slabomyslní, tento pojem je však nahrazován termínem mentální retardace.

Ke každému člověku s mentálním deficitem je potřeba přistupovat individuálně, mohou být postiženy různé složky intelektu a různě těžce.

Příčiny vzniku oligofrenie:

Vrozené poruchy viditelné již při porodu (mnohdy ještě před porodem v rámci těhotenského UZ a genetického testování):

 • chromozomové poruchy, změny počtů chromozomů, např. Downův syndrom
 • infekce matky během těhotenství, tj. zarděnky, toxoplazmóza
 • ozáření plodu, RTG matky
 • toxické látky, kterým je vystavena těhotná žena

Vrozené, které se projeví po porodu:

 • vrozené metabolické a střádavé choroby, např. fenylketonurie, galaktosémie, Wilsonova nemoc
 • dětská mozková obrna

Získané:

 • nedostatek jodu a poruchy štítné žlázy, tj. kretenismus
 • vážné infekce mozku
 • vážné úrazy mozku
 • poškození mozku intoxikací, drogami, nedostatkem kyslíku
 • nádorová onemocnění mozku..
 • stařecká demence

Na mentální funkce dítěte má vliv i prostřední, ve kterém je vychováváno, může dojít ke zpoždění vývoje. V tomto případě mluvíme o pseudooligofrenii.

Oligofrenii charakterizují:

Oligofrenické dítě, pokud je vada vrozená, má již od narození netypický vývoj, a to jak pohybový, tak mentální. Motorika je opožděná a zpomalená. Později jsou patrné i mentální deficity, dítě později mluví atd.

Mentální deficit, který může být různě těžký, dle jeho tíže rozlišujeme několik kategorií:

Lehký deficit:

 • IQ 50–70 (debilita), v tomto rozmezí je většina lidí s oligorfenií. Je přítomné zaostávání v mentálních i pohybových schopnostech. Dítě může být méně zvídavé, bývají vady řeči a menší slovní zásoba. Je narušena i paměť. Dítě může navštěvovat mateřskou školu a je zařazováno i do výuky na základní škole, popř. je umístěno do speciálních škol. Lidé s lehkou oligofrenií jsou schopni vyučit se některým oborům a zařadit se do pracovní činnosti.

Středně těžký deficit:

 • IQ 35–49 (imbecilita), vyskytuje se u cca 12 % lidí. Lidé se středně těžkou oligofrenií mívají již vážnější mentální poškození, z toho vyplývá i zhoršené vyjadřování, používají jednoduché věty, často pouze jednoslovné. Mívají velké problémy s navazováním kontaktů. Problémy jsou také v sebeobstarávání, tj. s hygienou, oblékáním. Některé děti jsou schopné navštěvovat speciální školy, ale již často nejsou dále schopné se vyučit a vykonávat nějaké povolání.

Těžký deficit:

 • IQ 20–34 (idiocie), je těžká forma mentální retardace, a vyskytuje se v 7 %. V tomto případě jde o velmi vážné postižení mentálních funkcí. Tito lidé mívají velké problémy s řečí, často se mluvit vůbec nenaučí a dorozumívají se pomocí posunků a zvuků. Problémy jsou se samoobsluhou, tj. hygienou, stravováním. Lidé nejsou vůbec vzděláváni. Nenavštěvují ani speciální školy. Lidé se pohybují na vývojovém stadiu cca 2letého dítěte.
 • IQ nižší než 20 značí hlubokou oligofrenii, příznaky jsou shodné, mnohdy ještě těžší než v předchozím případě.
Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here