Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Pneumokonióza

Pneumokonióza

Pneumokoniózy jsou chronická onemocnění dolních cest dýchacích, které se rozvinou na základě dlouhodobého vystavení látkám (křemičitým sloučeninám, azbestu, uhelnému prachu). Tkáň plic je poškozována a dochází k její přestavbě, fibrotizaci, kde postupně mizí funkční tkáň a je nahrazena zajizvenou, nefunkční tkání. 

Příčina reakce plic:

Plicní tkáň reaguje na přítomnost vdechnutých škodlivých částic, které se v plicích často také kumulují. Částice mohou poškozovat plicní tkáň přímo, neboť jsou v kontaktu s buňkami dýchacích cest, nebo nepřímo aktivací imunitního systému, což vede k rozvoji zánětu, který křehkou plicní tkáň poškozuje. Navíc narůstá oxidační stres, tj. tvorba volných radikálů, které dále posilují zánět a poškozují buňky. Toxicita vdechnutých částic je dána jejich velikostí a tvarem, nábojem, chemickými vlastnostmi, schopností se kumulovat ve tkáni atd.

Dělení pneumokonióz:

Pneumokoniózy se dělí dle závažnosti a prognózy nositele na 

 • nekolagenní, která je označená též jako benigní, probíhá lehce (sideróza, svářečské plíce)
 • kolagenní, která postupuje a končí těžkým nevratným poškozením plic 

Typy kolagenních pneumokonióz:

 • Silikóza se objevuje hlavně u osob pracujících v dolech a lomech, Onemocnění se běžně objevuje po mnohaleté expozici oxidu křemičitému. V největším riziku jsou osoby pracující v lomech s křemenem a pískovcem, což jsou horniny obsahující 100 oxidu křemičitého. U silikóz se v plicích vytváří typické silikotické uzlíky, které se zvětšují a splývají. Postiženy jsou též okolní mízní uzliny.
 • Uhlokopecká pneumokonióza vzniká u osob pracujících v místech, které se nachází černouhelný prach. Typickým nálezem jsou oblasti v plicích, které obsahují uhelný prach. Postupně vznikají fibrotické léze, uzly, které se postupně slévají. 
 • Azbestóza je vyvolána přítomností vláken azbestu v plicích. Vlákna se v plicích kumulují, nejsou odstraňována. Azbest byl označený za karcinogen a jeho použití je zakázáno. Na snímcích jsou typická proužkovitá nebo síťovaná zastínění, na plicích a také poškození pohrudnice. Poškození plic je často spojené s bronchogenním karcinomem

Příznaky pneumokoniózy:

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • dušnost, zpočátku pouze námahová, později i klidová
 • pokles plicních funkcí
 • chronická kašel
 • zvýšené riziko nádorových onemocnění
 • chronická obstrukční plicní nemoc, CHOPN
 • selhávání plic
 • poškození srdce, cor pulmonale

Diagnostika pneumokonióz:

Důležitá je pracovní anamnéza, tj. kde pacient pracuje. Rozhodující slovo mají zobrazovací vyšetření, tj. rentgen, CT, magnetická rezonance, které odhalí poškození plicní tkáně, jeho umístění i rozsah. Vyšetřuje se též sputum a obsah plicní laváže, v nichž mohou být přítomny poškozující částice a potvrdí se zánět v plicích. Je možné provést také biopsii s odběrem vzorku plicní tkáně

Léčba pacientů s pneumokoniózou:

Rozvinutá pneumokonióza není vyléčitelná. Podává se hlavně terapie, které může stav pacienta zlepšit, zmírnit příznaky nemoci. Častou je součástí domácí oxygenoterapie, léčení zánětů nebo transplantace plic.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here