Domů První pomoc Poleptání louhem

Poleptání louhem

Poleptání louhem vzniká působením zásadité chemické látky na povrch těla. Jde vlastně o chemickou popáleninu. Ponejvíce jsou postiženy tyto části těla: kůže, sliznice trávicího traktu a oko.

Louhy mají velmi vysoké pH, jde o zásadité chemické látky, které poleptáním způsobují vlhkou nekrózu, která může přejít ve vlhkou sněť. Stav je to velmi vážný a úraz takto vzniklý se považuje za velmi těžký úraz. Závažnost se odvíjí dobou, místem působení a pak nakolik je daná chemikálie agresivní a koncentrovaná.

Jak může louh poškodit zdraví

Louh velmi silně leptá veškeré tkáně, s nimiž přijde do kontaktu. Při požití je nejvíce ohrožen jícen. Takový jícen i po vyléčení je již jednou pro vždy náchylnější ke vzniku rakoviny. Při požití většího množství, může být zasažen i žaludek a tenké střevo. Dále k závažným poškození patří oči. Louh velmi rychle proniká do rohovky a přední oční komory. Způsobit může i trvalou slepotu. Po jejich vdechnutí dochází k těžkému poškození dýchacích cest. Poleptaná kůže je pak velmi deformovaná.

Příčiny vzniku poleptání louhem

K nejčastějším příčinou je náhodné požití při záměně s potravinou. Ponejvíce k tomu dochází u dětí, které nedokáží rozeznat potravu od chemické látky. Velmi často k tomu dojde v případě požití přípravku na čištění odpadu v mylném dojmu, že se jedná o cukr.

U dospělých tomu dochází náhodně v rámci práce při nedodržováních pracovních postupů a bezpečnosti práce.

K úmyslným otravám dochází tehdy, když se člověk chce zabít. Někdy k tomu však dochází i v tom případě, když chce úmyslně ublížit někomu druhému.

Co je louh

Pod označením louh se skrývá nejvíce náš velký domácí pomocník, hydroxid sodný. Jde o velmi silnou žíravinu, jež je známá i jako natron, sodium hydroxide nebo caustic soda. Jejím vzorcem je NaOH. Látka to není hořlavá, ani výbušná, ale za působení tepla se může rozkládat a může vytvářet leptavé a toxické plyny. Trvalé následky může způsobit po požití, vdechnutí, zasažení očí i při kontaktu s kůží. Poleptání louhem představuje nejčastější poškození zdraví chemikáliemi.

Příznaky poleptání louhem

  • silná bolest v oblasti od úst až k žaludku
  • otok dýchacích cest, obstrukce horních cest dýchacích
  • zvracení
  • šok
  • ztížené, až nemožné dýchání, vznik otoku a spazmu v místě poleptání

Jaká je první pomoc

Pokud znáte charakter chemické látky, použijte neutralizační látku. Louh neutralizujete roztokem citronády nebo octa. Poleptané oko okamžitě vypláchněte vodou, minerálkou, čajem nebo mlékem. Zabraňte tření očí. Oko vyplachujte směrem z vnitřního koutku k zevnímu. Následně pak na oko přilože vlhký obklad. Kryjte i druhé oko. Okamžitě zajistěte odborné zdravotnické ošetření.

Pakliže došlo k potřísnění oděvu, svlečte ho.

Uschovejte originální obaly, zbytky látky, s níž k poleptání došlo.

Preventivní opatření

Lepší než řešení nějakého problému, je prevence. Při práci se proto chraňte. V prostorech zajistěte dobré větrání. Užívejte ochranné brýle nebo štíty. Zamezte úniku látky. Užívejte ochranné rukavice. Nemějte ho uložený v neoriginální nádobě. Dbejte, aby byl pečlivě označen a uchovávejte ho v pečlivě uzavřených nádobách mimo dosah dětí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here